Skip to content

Algemene voorwaarden Project & Business Support Weezepoel

PBSW

Onder PBSW wordt verstaan Project & Business Support Weezepoel, gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoofdstraat 61, 4471AH Wolphaartsdijk, en alle daaraan gelieerde ondernemingen, voor zover zij deze voorwaarden op transacties van toepassing hebben verklaard.

  1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen PBSW en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

  1. Grondslag offertes

Offertes van PBSW zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

  1. Terbeschikkingstelling van informatie

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die PBSW nodig heeft.

4. Personeel

4.1 Wijziging personeel i.v.m. ziekte en overmacht

PBSW kan in overleg met de opdrachtgever en het personeel dat aan een opdracht werkt, het ingezette personeel wijzigen i.v.m. ziekte of overmacht. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen. Een wijziging kan ook een wijziging van het tijdschema tot gevolg hebben.

4.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in goedkeuring met de wederpartij.

5. Betaling, prijzen en prijsverhoging

5.1 PBSW prijzen

Opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voor zover van toepassing, zijn de vermelde bedragen exclusief verzend-, reis- en verblijfkosten, die separaat aan de opdrachtgever worden doorbelast.

5.2 Wijziging tarieven

PBSW is gerechtigd om tarieven, prijzen en kortingen te wijzigen. PBSW zal de opdrachtgever minimaal dertig (30) dagen vóórdat de nieuwe tarieven, prijzen en kortingen in werking treden op de hoogte brengen. De opdrachtgever zal gebonden zijn aan de gewijzigde tarieven, prijzen en kortingen, tenzij de opdrachtgever schriftelijk bericht dat de desbetreffende overeenkomst wordt beëindigd per datum van inwerkingtreding van de nieuwe tarieven, prijzen en kortingen.

5.3 Betaling facturen

Alle facturen zullen worden betaald overeenkomstig de in de overeenkomst en ook de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen, zulks met inachtneming van het vermelde in de van deze algemene voorwaarden.

5.4 Niet tijdige betaling

Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf de dag waarop betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

5.5 Verzuim van betaling

Indien betaling achterwege blijft, kan PBSW met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de werkzaamheden opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening door PBSW voor de rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

6. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal PBSW de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

7. Beëindiging

7.1 Beëindiging overeenkomst

Partijen hebben het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als de andere partij, ook na ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn en gedetailleerde opgave van de gestelde tekortkoming, in ernstige mate in gebreke blijft met de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

7.2 Betalingsverplichting na beëindiging

Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in het vorige lid al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij PBSW ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die PBSW vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.3 Ontbinding

PBSW is gerechtigd, zonder dat daarvoor enige rechterlijke interventie vereist is, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval dat:

• De opdrachtgever enig deel van zijn bedrijfsvoering welke verband houdt met de producten, diensten of licentierechten zoals geleverd en/of verschaft door of namens PBSW, overdraagt of cedeert, of in het geval dat de eigenaren of aandeelhouders van de opdrachtgever een meerderheidsaandeel overdragen;

• De opdrachtgever insolvent raakt, ten aanzien van cliënt faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn onderneming al dan niet vrijwillig geheel of gedeeltelijk wordt geliquideerd en/of zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

7.4 Toelichting beëindiging

Een beëindiging als bedoeld in dit artikel laat onverlet dat alle bepalingen ten aanzien van betaling, geheimhouding, niet-overname personeel, beperking van aansprakelijkheid, intellectueel eigendom ook na de beëindiging van kracht blijven.

8. Garantie

8.1 Garantie

Gedurende een periode van drie (3) maanden na oplevering of, als tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal PBSW naar beste vermogen eventuele fouten herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij PBSW zijn gemeld. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd.

PBSW kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de opdrachtgever of van andere niet aan PBSW toe te rekenen oorzaken of als de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.

8.2 Herstel

Herstel van fouten zal wanneer mogelijk geschieden op een door PBSW te bepalen locatie. PBSW is gerechtigd tijdelijke oplossingen aan te brengen.

8.3 Garantieperiode

Na afloop van de in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde garantieperiode is PBSW niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

8.4 Garantie verval

De garantie vervalt als en zolang de opdrachtgever zich niet strikt aan zijn contractuele verplichtingen houdt. De garantie vervalt voorts op het moment dat er niet door PBSW geautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht of als door fouten of nalatigheden van of zijdens de opdrachtgever of door producten van derden schade is ontstaan.

9. Garantie apparatuur

Mocht er overeengekomen zijn dat er door PBSW ook apparatuur wordt geleverd, dan gelden de volgende garantiebepalingen.

9.1 Herstel

Gedurende een periode van twaalf (12) maanden na oplevering zal PBSW naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in het systeem herstellen, als deze binnen die periode schriftelijk en gedetailleerd omschreven bij PBSW zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van PBSW.

9.2 Garantieperiode

Na afloop van de in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde garantieperiode is PBSW niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

9.3 Garantie verval

De garantieverplichting vervalt indien de fouten als genoemd in het vorige lid geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, en/of van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade en/of andere niet aan PBSW toerekenbare oorzaken. De garantie vervalt voorts op het moment dat er niet door PBSW geautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht in de door PBSW geleverde apparatuur of als door fouten of nalatigheden van of zijdens de opdrachtgever of door producten van derden schade aan de door PBSW geleverde apparatuur is ontstaan.

10. Rechten van intellectuele eigendom en gebruikersrechten

10.1 Eigendomsrecht PBSW en opdrachtgever

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door PBSW ontwikkelde of aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde werken, inclusief maar niet beperkt tot software, apparatuur, tools, documentatie en alle resultaten van dienstverlening (zoals analyses, offertes, rapporten, cursusmateriaal) en voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij PBSW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de in dit artikel genoemde werken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendomsvoorbehoud PBSW

Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van PBSW.

11.2 Eigendomsvoorbehoud m.b.t. niet na komen overeenkomst door opdrachtgever

Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover PBSW niet nakomt is PBSW zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van PBSW op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid PBSW

PBSW is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, dan wel voor schade geleden door derden.

12.2 Productaansprakelijkheid PBSW

PBSW is niet aansprakelijk voor kosten, schade of interesses veroorzaakt door haar geleverde goederen, dan wel door werkzaamheden uitgevoerd door haar ingeschakelde derden, door te late of verkeerde levering, dan wel doordat de kwaliteit van de geleverde zaken niet voldoende was; met name is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan bestanden, software en netwerken bij de normale uitvoering van de werkzaamheden, met uitzondering van haar wettelijke productaansprakelijkheid.

12.3 Aansprakelijkheid medewerkers PBSW

PBSW, noch haar werknemers, noch door PBSW ingeschakelde derden zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij het bouwen, dan wel installeren van de producten, onder voorbehoud van in geval van opzet of grove schuld.

12.4 Aansprakelijkheid en vergoeding

In geval PBSW toch, bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van een bevoegde rechter, voor enigerlei uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende schade aansprakelijk mocht worden geacht, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden.

13. Overdracht van rechten

13.1 Overdracht van rechten door PBSW of opdrachtgever

PBSW is gerechtigd om de overeenkomst, opdrachtbevestiging of enige daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen over te dragen of anderszins te vervreemden, aan een derde partij. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst, opdrachtbevestiging of enige daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen over te dragen of anderszins te vervreemden, aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PBSW.

13.2 Uitbesteding door PBSW

PBSW kan de uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden of door haar te verlenen diensten geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden.

14. Overmacht

14.1 Verlening tijdschema veroorzaakt door overmacht

De verplichting tot nakoming van de overeenkomst door één van beide partijen zal met een redelijke termijn worden verlengd indien nakoming door die partij wordt verhinderd door overmacht. Partijen komen overeen dat de volgende omstandigheden ook als overmacht worden aangemerkt: staking van personeel, ziekte van personeel, te late of vertraagde levering door derden, en/of solvabiliteit- en/of liquiditeitsproblemen en/of faillissement van derden.

14.2 Mededelen overmacht

In geval van overmacht dient de ene partij de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van die overmacht en de andere partij alle in die context relevante informatie te verschaffen.

15. Geheimhouding

15.1 Vertrouwelijke informatie

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie welke al in bezit was bij PBSW dan wel Opdrachtgever kan ook als vertrouwelijk gelden en dient in dat geval door partijen ook als zodanig aangemerkt en behandeld te worden.

15.2 Rechten geheimhouding PBSW

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PBSW gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PBSW zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PBSW niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15.3 Rechten geheimhouding PBSW

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PBSW gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PBSW zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PBSW niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

16. Geschilbeslechting

16.1 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en PBSW, in geval een arrondissementsrechtbank bevoegd is, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank Zeeland-West-Brabant.

16.2 Bevoegdheid PBSW m.b.t. geschilbeslechting

PBSW blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen PBSW en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18 Wijziging van de voorwaarden

PBSW is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. PBSW zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Als geen tijdstip van inwerking treden is meegedeeld treden wijzigingen richting de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.